Podmínky portálu Era klub

Důležité informace o podmínkách užívání Era klubu, které doporučujeme dobře pročíst, najdeš zde.

Obecné podmínky portálu Eraklub

1. Definice
2. Úvodní ustanovení
3. Licence k obsahu vloženému Uživatelem na Portál
4. Ochrana osobních údajů
5. Odměny a nakupování
6. Závěrečná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky

1. Definice
2. Úvodní ustanovení
3. Vznik kupní smlouvy
4. Dodání zboží
5. Cena zboží a platební podmínky
6. Odpovědnost za vady, reklamace
7. Závěrečná ustanovení

Obecné podmínky portálu Eraklub.cz

I. Definice

 1. Níže uvedené pojmy jsou ve stejném významu používány v dalších dokumentech - ve Všeobecných obchodních podmínkách a v Pravidlech soutěží Eraklub.cz:
  1. „Provozovatelem“ se rozumí Československá obchodní banka a. s., se sídlem Radlická 333/150, 15057 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl BXXXVI, vložka 46;
  2. „Zajišťovatelem“ se rozumí ERGOTEP, družstvo invalidů, IČ 259 97 815, se sídlem Zábořská 93, Záboří, Proseč 53944, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Dr, vložka 1084;
  3. „Klubem Čtyřlístek“ se rozumí věrnostní program pro klienty ČSOB, Poštovní spořitelna, který bude ukončen ke dni 29. února 2012;
  4. „Portálem“ se rozumí interaktivní prostředí pro nový věrnostní program ČSOB, spuštěný od 1. března 2012 pro klienty ČSOB, kteří mají produkt pod obchodní značkou Poštovní spořitelna nebo ERA, umístěný na webové adrese www.eraklub.cz;
  5. „Předmětem licence“ se rozumí jakýkoliv obsah umístěný Spotřebiteli na Portál, zejména texty, obrázky, programy, videa, zvukové záznamy, audiovizuální záznamy nebo jakýkoliv jiný obsah naplňující znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“);
  6. „Prostorem pro čerpání odměn Portálu“ se rozumí části Portálu, kde je Členům umožněn nákup za Era koruny; 
  7. „OPP“ se rozumí Obecné podmínky Portálu;
  8. „Členem“ se rozumí fyzická osoba mladší 18 let, která je klientem ČSOB a užívá jeden z produktů Era první konto, Era osobní účet, Dětská vkladní knížka nebo jiný produkt pod obchodní značkou Poštovní spořitelna nebo Era, zúčastní se některé ze soutěží/aktivit na Portálu dle PS, s jeho Plnou registrací vyjádří souhlas Zákonný zástupce a v souladu s PS mu Zajišťovatel přidělí virtuální Era koruny; 
  9. „Uživatelem“ se rozumí fyzická osoba mladší 18 let, která není Členem, a se souhlasem Zákonného zástupce má Částečnou registraci;
  10. „Spotřebitel“ se rozumí Člen a Uživatel;
  11. „Zákonným zástupcem“ se rozumí zpravidla rodič nebo jiná osoba oprávněná činit právní úkony za osobu mladší 18 let v souladu s platnými právními předpisy; 
  12. „Plnou registrací“ se rozumí řádná registrace Člena na Portálu dle jeho podmínek;
  13. „Částečnou registrací“ se rozumí registrace Uživatele na Portálu bez práva čerpat odměnu nebo měnit Era koruny;
  14. „Moje konto“ je virtuální účet, na který jsou Členům i Uživatelům připisovány virtuální Era koruny za aktivity na Portálu;
  15. „Moje spoření“ je virtuální spořicí účet, na který si může Člen převádět Era koruny z Moje konto a na který mu je připsána vždy desetina bodů ze získané odměny za aktivity/soutěže na Portálu v Era korunách;
  16. „Era korunami“ se rozumí virtuální prostředky, získávané za aktivity/soutěže na Portálu Spotřebiteli
  17. „VOP“ se rozumí Všeobecné obchodní podmínky Portálu;
  18. „Kupujícím“ se rozumí Člen Portálu nebo Zákonný zástupce nezletilého Člena Portálu, který uzavírá s Prodávajícím kupní smlouvu dle VOP;
  19. „Prodávajícím“ se rozumí Zajišťovatel Portálu;
  20. „PS“ se rozumí Pravidla soutěží Portálu;
  21. „Organizátorem soutěží“ se rozumí Provozovatel;
  22. „Soutěžícím“ se rozumí Spotřebitel, který se zapojí do některé ze soutěží probíhajících na Portálu;

II. Úvodní ustanovení

 1. Tyto OPP stanoví pravidla provozování Portálu, Plné registrace Členů, Částečné registrace Uživatelů a využívání Portálu Spotřebiteli.
 2. Služeb a výhod Portálu mohou po řádném dokončení procesu Plné nebo Částečné registrace využívat všichni Členové a Uživatelé v rozsahu podle typu jejich registrace.
 3. Jakékoliv přebírání informací, kopírování a další šíření obsahu Portálu jako celku a/nebo jeho částí či součástí je bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele Portálu zakázáno. Jakýkoliv účet či obsah Portálu porušující tyto podmínky a platné právní předpisy může být bez předchozího upozornění Zajišťovatelem trvale odstraněn a Spotřebiteli zakázána další registrace na Portálu.
 4. Spotřebitelům, kteří budou jakýmkoliv způsobem na Portálu poškozovat dobré jméno Portálu, Provozovatele či Zajišťovatele či na něj budou nahrávat ilegální nebo nevhodný obsah, bude bez upozornění přístup ke službám Portálu znemožněn. Protiprávní jednání Spotřebitelů, zejména jednání vykazující znaky trestné činnosti, budou oznámena orgánům činným v trestním řízení nebo jiným autoritám.
 5. Spotřebitel může mít na Portálu pouze jeden registrovaný účet. Vyjde-li najevo, že Spotřebitel disponuje více registrovanými účty a/nebo se pokusil založit druhý a další registrovaný účet (multiprofiling), a/nebo zneužije-li Spotřebitel další účet (nebo další účty), bude účet (nebo další účty) zablokován a data v něm budou smazána. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené užíváním služeb na Portálu. Zajišťovatel není povinen data na Portálu zálohovat, Zajišťovatel si vyhrazuje právo smazat i bez předchozího upozornění obsah Portálu bez ohledu na to, zda byl na Portál umístěn úmyslně či z nedbalosti Spotřebitelem, který bude ze strany Provozovatele vyhodnocen jako obsah závadný, nelegální nebo jinak odporující účelu Portálu a dobrému jménu Portálu a/nebo Provozovatele či kterýchkoliv třetích osob.
 6. Zákonný zástupce výslovně bere na vědomí, že možnost čerpat odměnu za aktivity na Portálu včetně nákupu za získané Era koruny má pouze Člen a nikoliv Uživatel;

III. Licence k obsahu vloženému Uživatelem na Portál

 1. Umístěním Předmětu licence na Portál Spotřebitel uděluje Provozovateli a Zajišťovateli bezúplatnou licenci Předmět licence užívat v rozsahu vymezeném v ustanovení odst. 3.3 těchto OPP a současně vykonávat k Předmětu licence příslušná majetková práva ve smyslu autorského zákona, přičemž předmětná licence je nevýhradního charakteru.
 2. Spotřebitel prostřednictvím Zákonného zástupce vůči Provozovateli a Zajišťovateli prohlašuje a zaručuje, že je oprávněn Provozovateli poskytnout licenci k Předmětu licence dle těchto OPP a že poskytnutím takové licence Spotřebitelem ani jejím užíváním ze strany Provozovatele, Zajišťovatele a/nebo ostatních Spotřebitelů či návštěvníků Portálu nedojde k porušení práv třetích osob k Předmětu licence.
 3. Provozovatel a Zajišťovatel jsou oprávněni všemi způsoby a v neomezeném rozsahu používat, pozměňovat, upravovat, kopírovat a šířit Předmět licence a sdělovat jej veřejnosti či jinak jej rozšiřovat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat nebo jinak je zveřejňovat, poskytovat tato oprávnění a udělovat podlicence k Předmětu licence třetím osobám a vytvářet z nich souborná či odvozená díla. Předmětnou licenci Spotřebitel uděluje Provozovateli a Zajišťovateli bez časového a teritoriálního omezení. Provozovatel a Zajišťovatel nejsou povinni Předmět licence používat, jsou oprávněni Předmět licence kdykoli na základě vlastního uvážení odstraňovat z Portálu.

IV. Ochrana osobních údajů

 1. Zákonný zástupce Spotřebitele uděluje Plnou či Částečnou registrací (označením zaškrtávacího políčka při Registraci) Provozovateli a Zajišťovateli souhlas se správou a zpracováním osobních údajů.
 2. Osobní údaje budou zpracovávány k obchodním potřebám Provozovatele pro účely Portálu, k zasílání obchodních nebo informačních sdělení vztahujících se k Portálu, mimo jiné prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (zejména formou e-mailu a SMS zpráv).
 3. Není-li dále uvedeno jinak (bod 4.8.), souhlas se zpracováním osobních údajů se poskytuje na dobu platnosti Plné registrace nebo Částečné registrace nebo do odvolání souhlasu.
 4. Provozovatel je jako organizátor soutěží na Portálu dle PS oprávněn zveřejnit jméno, příjmení a korespondenční adresu (v rozsahu uvedení obce či části obce) Spotřebitele pro účely propagace soutěže a Portálu, a to v přiměřeném rozsahu, vždy však pouze pokud bude zároveň zmíněna samotná soutěž. Spotřebitel souhlasí s tím, že v souvislosti se soutěží může Provozovatel ve výše uvedeném rozsahu zveřejňovat také podobizny Spotřebitele, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy umístěné Spotřebitelem na Portál.
 5. Osobní údaje Spotřebitelů poskytnuté Provozovateli a Zajišťovateli jsou důvěrné a lze je použít pouze k účelům uvedeným v tomto článku OPP. Provozovatel ani Zajišťovatel Portálu nebudou předávat osobní údaje Spotřebitelů žádné třetí osobě s výjimkou situací, kdy je předání osobních údajů třetí osobě nezbytné v souvislosti s distribucí zboží objednaného Členem v Prostoru pro čerpání odměn Portálu.
 6. Spotřebitel má právo na kontrolu a přístup ke svým osobním údajům, a to po zadání hesla v rámci svého uživatelského účtu, případně jinými způsoby stanovenými zákonem.
 7. Spotřebitel má právo měnit a aktualizovat své osobní údaje, a to po zadání hesla v rámci svého uživatelského účtu. Pokud o to Spotřebitel písemně požádá, Provozovatel Portálu ukončí zpracovávání osobních údajů Spotřebitele a tyto osobní údaje zlikviduje - přitom Provozovatel zruší uživatelský účet Spotřebitele na Portálu.
 8. Provozovatel i Zajišťovatel jsou oprávněni uchovávat a zpracovávat osobní údaje Člena i po dovršení věku 18 let, a to po dobu maximálně 1 roku, kdy je Člen oprávněn čerpat odměny na základě stavu konta Moje spoření. V průběhu jednoho roku po dosažení plnoletosti bude Členovi deaktivován jeho profil na Portálu, který ho opravňoval k zapojení do soutěží/aktivit na Portálu. Po uplynutí roční lhůty je Provozovatel i Zajišťovatel povinen ukončit zpracování osobních údajů pro účely Portálu Člena.

V. Odměny a nakupování

 1. Za aktivity na Portálu i za operace na skutečném Era osobním účtu a Era prvním kontu, stejně jako za úspěchy v soutěžích, které na Portálu probíhají, získávají Spotřebitelé virtuální Era koruny. Možnost nakupovat na Portálu za virtuální Era koruny mají pouze Členové.
 2. Platnost virtuálních Era korun uložených na Moje konto je časově omezená. Po uplynutí dvou let od data Registrace Spotřebitele na Portálu zanikají bez náhrady všechny jeho nevyčerpané Era koruny získané v prvním roce od registrace. Postup v dalších letech se uplatní analogicky. Na blížící se okamžik zániku Era korun je Spotřebitel upozorněn 30 dní předem, a to emailem a zprávou po přihlášení do svého profilu na Portálu, kdy Člen bude moci Era koruny ze složky Moje konto převézt na Moje spoření.
 3. Člen může na Portálu za Era koruny nakupovat.
 4. Člen má nárok uplatnit naspořené Era koruny na Moje spoření do dovršení 19 let života, tedy i po době, kdy se již aktivně nebude moci zapojovat do jednotlivých soutěží/aktivit Portálu.
 5. Na převod virtuálních Era korun na jakoukoliv standardní měnu není právní nárok a Spotřebitelům nebude takový převod umožněn.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto OPP se řídí platnými právními předpisy České republiky.
 2. Aktuální znění těchto OPP se zveřejňuje na internetu a odkaz na jejich úplné znění (internetovou adresu, kde lze úplné znění získat) obsahuje www.eraklub.cz
 3. Plnou nebo Částečnou registrací na Portálu potvrzuje Zákonný zástupce Spotřebitele svůj výslovný, úplný a bezvýhradný souhlas se zněním těchto OPP. Provozovatel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit OPP s účinností od data, které určí, přičemž toto datum nesmí předcházet datu zveřejnění jejich nového znění na internetu. Změnou OPP nemůže dojít k významnému omezení práv Spotřebitele vyplývajících z předchozích OPP. Tím není dotčeno právo Provozovatele věrnostní program bez náhrady ukončit.
 4. Tyto OPP nabývají účinnosti dne 1. března 2012.

Všeobecné obchodní podmínky

I. Definice

 1. Pojmy uvedené v těchto všeobecných obchodních podmínkách (VOP) mají stejný význam jako termíny vymezené v Obecných podmínkách Portálu.

II. Úvodní ustanovení

 1. Tyto VOP se vztahují na smluvní vztahy uzavírané v Prostoru pro čerpání odměn Portálu.
 2. Poštovní adresa pro doručování Prodávajícímu je Ergotep, d. i., Zábořská 93, Záboří, Proseč 53944, email: odmeny@eraklub.cz.
 3. Telefonní číslo Prodávajícího je +420 469 660 913.
 4. Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího se řídí těmito VOP a českým právním řádem. Právní vztahy výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a ostatními souvisejícími předpisy.

III. Vznik kupní smlouvy

 1. Dodávka zboží se uskuteční pouze na základě objednávky učiněné Kupujícím prostřednictvím objednávkového formuláře podle platné nabídky Prodávajícího zveřejněné na internetových stránkách Prostoru pro čerpání odměn Portálu.
 2. Objednávka se považuje za návrh smlouvy a stává se závaznou, je-li potvrzena Prodávajícím. Prodávající nepotvrdí objednávku, jestliže Kupující překročil věk 19 let a/nebo v případě, kdy souhlas Zákonného zástupce s užíváním Portálu nebyl udělen a/nebo byl odvolán či je neplatný.
 3. Každá objednávka musí obsahovat nejméně tyto podstatné údaje:
  1. identifikační údaje Kupujícího – jeho jména, příjmení, korespondenční adresu, e-mailové adresy, telefonního čísla;
  2. identifikaci zboží dle nabídky Prodávajícího;
  3. požadované množství zboží;
  4. cenu;
  5. volbu způsobu dodání.
 4. Neobsahuje-li objednávka nejméně uvedené podstatné údaje, nepovažuje se za řádnou objednávku a není možné ji tak, jak byla Kupujícím odeslána, potvrdit. Prodávající kontaktuje v takovém případě bez zbytečného odkladu telefonicky nebo e-mailem Kupujícího za účelem odstranění vad objednávky.
 5. Objednávka je doručena Prodávajícímu prostředky elektronické komunikace. Kupující je svou objednávkou - návrhem na uzavření smlouvy vázán po dobu třiceti dnů od jeho doručení Prodávajícímu, ledaže je objednávka odvolána v souladu s poslední větou tohoto odstavce. Kupující učiněním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a souhlasí s nimi. Kupující a/nebo Zákonný zástupce je oprávněn objednávku odvolat (stornovat) ve lhůtě 24 hodin od jejího odeslání, a to e-mailem na adresu odmeny@eraklub.cz, to však pouze tehdy, bude-li odvolání objednávky doručeno Prodávajícímu dříve, než Prodávající odeslal Kupujícímu potvrzení objednávky.
 6. Po doručení objednávky Prodávající neprodleně (zpravidla do 24 hodin od jejího obdržení) potvrdí Kupujícímu její obdržení, tj. potvrzení obdržení objednávky. Součástí potvrzení obdržení objednávky je zpravidla i potvrzení samotné objednávky, tj. potvrzení objednávky. Potvrzení objednávky je Prodávající oprávněn učinit i samostatně. Není-li do třiceti dnů od doručení objednávky Prodávajícímu odesláno potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího či nový návrh smlouvy, objednávka zaniká.
 7. Doručením potvrzení objednávky Kupujícímu je mezi stranami uzavřena kupní smlouva. Pokud dojde k potvrzení objednávky Prodávajícím pouze ohledně části zboží, vzniká mezi stranami smlouva ohledně potvrzené části objednávky, která musí být písemnou formou potvrzena i ze strany Kupujícího.
 8. Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku v případě, kdy by realizace objednávky znamenala pro Prodávajícího nepředvídatelné nebo nečekané obtíže či náklady. V případě, že tato situace nastane, kontaktuje Prodávající bez zbytečného odkladu Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupujícímu již byly z jeho účtu Moje konto odečteny virtuální Era koruny, bude mu tato částka vrácena, a to nejpozději do 30 dnů od oznámení nemožnosti potvrzení objednávky.

IV. Dodání zboží

 1. Zboží se dodává na korespondenční adresu kupujícího, která je převzata z bankovního produktu Era, se kterým je spárován uživatelský účet Člena, a to následovně: jako jméno adresáta je použito jméno zákonného zástupce, další údaje adresáta jsou převzaty z adresy majitele tohoto bankovního produktu. Zboží se dodává výhradně na území České republiky. Pro změnu korespondenční adresy je třeba se obrátit na prodejní místo - Era finanční centrum.
 2. Termín dodání potvrdí Prodávající Kupujícímu v potvrzení objednávky.
 3. Obvyklá lhůta pro dodání zboží činí 10 pracovních dnů ode dne přijetí objednávky Prodávajícím. Není-li zboží skladem, může dodací lhůta činit až 30 dnů, o čemž bude Kupující prostředky elektronické komunikace při potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího nebo bez zbytečného odkladu po tomto potvrzení vyrozuměn. Po marném uplynutí i této lhůty je možno s Kupujícím sjednat další dodací lhůtu; není-li tato sjednána, považuje se smlouva za zrušenou. Prodávající i Kupující jsou si povinni v takovém případě vydat, co již bylo plněno.
 4. Zboží je prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou) dodáváno těmito způsoby:
  1. zůstává uloženo na poště;
  2. je poštou doručeno Kupujícímu a/nebo Zákonnému zástupci “do ruky”.
 5. Zboží doručí Prodávající poštou Kupujícímu v dohodnutém termínu dodání. Pokud objednávka dosahuje výše alespoň 10.000 Era korun, je poštovné zdarma. Jestliže je cena objednaného zboží nižší než 10.000 Era korun, je Kupujícímu odečteno z jeho virtuálního účtu poštovné ve výši 50 Era korun.
 6. V případě nezastižení Kupujícího na korespondenční adrese zanechá přepravce oznámení a pokusí se dohodnout (např. telefonicky či jiným vhodným způsobem) s Kupujícím jiný termín dodání. Doručuje-li zboží držitel poštovní licence a není-li Kupující/Zákonný zástupce v místě dodání zastižen, postupuje se podle pravidel pro doručování stanovených držitelem poštovní licence.
 7. Zboží je dodáváno v běžných obalech od výrobce. Spolu s objednaným zbožím je dodáván, vyžaduje-li to povaha objednaného zboží, návod k obsluze. Při dodání zboží je Kupujícímu předán dodací list a - pokud je k dispozici - záruční list. Kupující, popřípadě jiná osoba, která je k převzetí zboží Kupujícím zmocněna (Zákonný zástupce), musí svým podpisem na příslušném dokumentu potvrdit řádné převzetí objednaného zboží spolu se všemi uvedenými doklady.
 8. Nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího předáním věci k přepravě třetí osobě (držiteli poštovní licence/přepravci).

V. Cena zboží a platební podmínky

 1. Cenou zboží je cena uvedená v aktuální nabídce Prodávajícího v Prostoru pro čerpání odměn na Portálu platná ke dni odeslání objednávky Kupujícím. Cena se stává závaznou uzavřením smlouvy.
 2. Cena zboží v Prostoru pro čerpání odměn na Portálu je uvedena ve virtuální měně (jednotka 1 Ek, tzn. Era koruna), nikoliv ve skutečné měně.
 3. Cena je uhrazena již při odeslání objednávky z Prostoru pro čerpání odměn Portálu, částka je automaticky odečtena z virtuálního účtu Člena (Kupujícího) na Portálu – Moje konto.

VI. Odpovědnost za vady, reklamace

 1. Odpovědnost Prodávajícího za vady se řídí příslušnými právními předpisy v platném znění.
 2. Zboží, na které se vztahuje záruční lhůta, je viditelně komunikováno v Prostoru pro čerpání odměn Portálu.
 3. Kupující je povinen si dodané zboží při převzetí důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o zjištěných vadách. Na pozdější reklamace ohledně druhu, množství nebo poškození zboží při dopravě nemusí být brán zřetel. Převzetím zboží se rozumí jeho převzetí od Prodávajícího, držitele poštovní licence či smluvního přepravce. Převzetí zboží stvrzuje Kupující/Zákonný zástupce podpisem dodacího (přepravního) listu či jiného příslušného dokumentu. Svým podpisem zároveň stvrzuje, že zboží bylo dodáno v pořádku. Má-li zboží jakékoli zjevné vady v okamžiku převzetí nebo nesouhlasí-li druh zboží nebo jeho množství, je nutné tyto skutečnosti poznamenat na dodacím (přepravním) listě či jiném příslušném dokumentu. Je-li zboží poškozené, může Kupující převzetí odmítnout. V případě, že zboží při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou se uplatňuje způsobem uvedeným v odstavci 6.3 těchto VOP.
 4. Reklamaci lze uplatnit vůči Prodávajícímu:
  1. poštou na adrese sídla Prodávajícího Ergotep, d. i.,Zábořská 93, Záboří, Proseč 53944, nebo
  2. e-mailem na adrese reklamace@eraklub.cz.
 5. Kupující je povinen při reklamaci jednoznačně identifikovat příslušnou kupní smlouvu (nejlépe uvést číslo a den objednávky, datum převzetí zboží) a doložit, že je osobou oprávněnou k uplatnění reklamace doložením dokladu o vlastnictví zboží, záručním listem či dodacím listem zaslaným spolu se zbožím a dále uvést stručný popis vad, nejlépe s fotodokumentací. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy uplatnění reklamace došlo Prodávajícímu.
 6. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady možné, může Kupující požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu vadné součásti. Není-li takový postup možný, může Kupující od smlouvy odstoupit.
 7. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako bezvadné, má Kupující právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší Kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.
 8. Jde-li o jiné neodstranitelné vady a nepožaduje-li Kupující výměnu zboží, je Kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.
 9. Prodávající neodpovídá za vady způsobené zejména:
  1. nesprávným užíváním či skladováním zboží;
  2. neodborným zásahem do zboží nebo zanedbáním nezbytné údržby zboží, mechanickým nebo chemickým poškozením;
  3. nedodržením předepsaných nebo obvyklých způsobů montáže a užívání včetně nadměrného zatěžování a užívání v rozporu s technologickými či jinými podmínkami užívání zboží předanými společně se zbožím.
 10. Reklamace se nevztahují na: potraviny, tiskoviny, poukázky, slevové kupóny.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Vyskytnou-li se na straně Prodávajícího jím nezaviněné neodstranitelné překážky bránící splnění jeho závazků vůči Kupujícímu, má Prodávající právo od smlouvy jednostranně písemně odstoupit a Kupujícímu je povinen neprodleně připsat zpět na jeho virtuální účet Moje konto a Moje spoření na Portálu odečtené Era koruny.
 2. Prodávající neodpovídá Kupujícímu za nesplnění povinností z uzavřené smlouvy ani za škodu způsobenou takovým nesplněním. Prodávající neodpovídá Kupujícímu za škody vzniklé na základě Kupujícím uzavřených smluv s jinými osobami, zejména za škody následné a nepřímé.
 3. Tyto VOP se řídí platnými právními předpisy České republiky. Při řešení případných sporů je rozhodné právo České republiky a příslušné jsou soudy České republiky.
 4. Aktuální znění těchto VOP se zveřejňuje na internetu a odkaz na jejich úplné znění (internetovou adresu, kde lze úplné znění získat) obsahuje každý objednávkový formulář/smlouva. Odesláním objednávky potvrzuje Kupující svůj výslovný, úplný a bezvýhradný souhlas se zněním aktuálních VOP. Prodávající je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit VOP s účinností od data, které určí, přičemž toto datum nesmí předcházet datu vyhlášení jejich nového znění na internetu. Obsahuje-li smlouva úpravu práv a povinností smluvních stran odlišnou od znění těchto VOP, má přednost znění smlouvy.
 5. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. března 2012

Použil jsi nepovolené znaky. Můžeš používat běžné znaky jako jsou písmena, číslice, mezery, čárky a tečky.