Pravidla soutěží

Důležité informace o tom jak se zapojit do soutěží, které ti v Era klubu přinesou zábavu a zisk, najdeš zde.

Pravidla soutěží

1. Definice
2. Společná pravidla soutěží na portálu
3. Pravidla soutěže Odkrývačka
4. Pravidla soutěže Detektiv
5. Pravidla Fotosoutěže
6. Pravidla soutěže Špión
7. Pravidla Videosoutěže

Pravidla soutěží

I. Definice

 1. Pojmy uvedené v těchto všeobecných pravidlech mají stejný význam jako termíny vymezené v Obecných podmínkách Portálu.

II. Společná pravidla soutěží na Portálu

 1. Každá soutěž bude probíhat v termínu uvedeném v zadání soutěže.
 2. Organizátor si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěží včetně práva soutěž kdykoliv bez náhrady zrušit, avšak vždy s účinností pro nové soutěžní kolo následující po dni přijetí takových změn či doplnění, resp. rozhodnutí o zrušení soutěže.
 3. Výhry v soutěžích nejsou soudně vymahatelné a je vyloučeno, aby hodnota virtuálních Era korun byla vyplacena v hotovosti.
 4. Ve sporných případech si Organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
 5. Pokud je součástí soutěže hlasování, je zakázáno jakékoliv hlasování pomocí automatických systémů, tzv. robotů, a může mít za následek vyřazení ze soutěže. Stejně tak použití jiných způsobů umožňujících opakované hlasování bude kvalifikováno jako podvod a Soutěžící bude ze soutěže vyloučen.
 6. Bude-li mít Organizátor podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání Soutěžícího, či jiné osoby, která Soutěžícímu napomohla či mohla napomoci získat virtuální Era koruny, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude Soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání Soutěžícího, či jiné osoby, která Soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k umístění, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly.
 7. Kromě společných pravidel má každá soutěž ještě svá vlastní specifická pravidla, která jsou zveřejněna před zahájením soutěže. Souhlas s těmito společnými pravidly soutěží a se specifickými pravidly soutěže vyjadřuje Soutěžící tím, že se soutěže zúčastní. Tato společná pravidla soutěží platí, pokud v pravidlech jednotlivých soutěží není uvedeno jinak.
 8. Soutěžícím, kteří se v rámci jednotlivých soutěžních kol umístí na hodnocených pozicích, budou připsány na Era klub virtuální “Moje konto” virtuální Era koruny. Ty budou moci Členové použít k nákupu cen v Prostoru pro čerpání odměn Portálu a vybrat si tak cenu dle své představy. Virtuální Era koruny budou přiřazovány také za samotnou účast v soutěži.
 9. Soutěžící, kteří se umístí na předních příčkách, budou zveřejněni vždy po ukončení kola na Portálu a zároveň budou kontaktováni prostřednictvím e-mailu, svého osobního profilu nebo jiným vhodným způsobem.
 10. Výběr a předání cen podléhá Všeobecným obchodním podmínkám (VOP).
 11. Era koruny, které nebylo možné v rámci konání soutěží udělit, nebudou rozdány.
 12. Soutěže na Portálu jsou určeny pro Spotřebitele. Jestliže Soutěžící nejpozději v den zahájení soutěžního kola překročí věk 18 let, nebudou mu Era koruny za účast v soutěžním kole připsány. V Prostoru pro čerpání odměn Portálu mohou za Era koruny nakupovat pouze Členové, kteří nepřekročili 19 let věku.
 13. Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a děti zaměstnanců útvaru Design, komunikace a marketing Organizátora, stejně jako zaměstnanci a děti zaměstnanců Zajišťovatele.
 14. Pokud Soutěžící při odpovídání na otázku některé ze Soutěží zapisuje do příslušného formuláře víceslovný text, je povinen zajistit, aby jednotlivá slova byla oddělena pouze jednou mezerou. Pokud budou jakákoliv dvě po sobě následující slova odpovědi oddělena více než jednou mezerou, nebude odpověď Soutěžícího vyhodnocena jako správná.
 15. Soutěžící je povinen zadat odpověď ve spisovné češtině, pokud v pravidlech jednotlivých soutěží není uvedeno jinak.

III. Pravidla soutěže Odkrývačka

 1. Základní popis
  1. Soutěžící hádají, co je na skrytém obrázku, který se bude dle zadaného časového úseku postupně odkrývat. Vyhrává ten Soutěžící, který po odkrytí nejmenšího množství políček ze skládačky uhodne finální obraz a pošle jako první prostřednictvím textového pole správnou odpověď na zadanou otázku.
 2. Obecná ustanovení
  1. Soutěžícím je každý, kdo zašle odpověď na zadanou otázku v řádném termínu, který vyhlásí Organizátor soutěže.
  2. Výhercem se stane Soutěžící, který jako první odešle správnou odpověď na zadanou soutěžní otázku.
  3. Podle pořadí došlých odpovědí bude sestaven i následný žebříček ostatních Soutěžících.
  4. Do soutěže nebudou zařazeny odpovědi zaslané mimo dobu konání soutěže nebo ty, které nebyly provedeny na základě řádné registrace, či které svým obsahem neodpovídají zadané soutěžní otázce. Organizátor soutěží si vyhrazuje právo ze soutěže odstranit i bez uvedení důvodu jakékoliv odpovědi Soutěžících, které neodpovídají podmínkám soutěže.

IV. Pravidla soutěže Detektiv

 1. Základní popis
  1. Principem soutěže je najít pomocí indicií konkrétní místo nebo osobu.
  2. Indicie se postupně odkrývají, mohou být obrazové, textové nebo zvukové.
  3. Vítězem se stává ten Soutěžící, který nejrychleji odešle prostřednictvím textového pole správnou odpověď na zadanou otázku.
 2. Obecná ustanovení
  1. Soutěžícím se stává každý, kdo zašle odpověď na zadanou otázku v řádném termínu, který vyhlásí Organizátor soutěže.
  2. Výhercem se stane Soutěžící, který jako první odešle správnou odpověď na zadanou soutěžní otázku.
  3. Podle pořadí došlých odpovědí bude sestaven i následný žebříček ostatních Soutěžících.
  4. Do soutěže nebudou zařazeny odpovědi zaslané mimo dobu konání soutěže nebo ty, které nebyly provedeny na základě řádné registrace, či které svým obsahem neodpovídají zadané soutěžní otázce. Organizátor soutěží si vyhrazuje právo ze soutěže odstranit i bez uvedení důvodu jakékoliv odpovědi Soutěžících, které neodpovídají podmínkám soutěže.

V. Pravidla Fotosoutěže

 1. Základní popis fotosoutěže
  1. Soutěžící posílají prostřednictvím webového formuláře originální fotografie na aktuální téma a zároveň podle svých osobních preferencí rozhodují o vítězném snímku.
 2. Obecná ustanovení
  1. Soutěžícím se stává každý, kdo zašle níže stanoveným způsobem fotografii na dané téma.
  2. Fotografie budou nahrávány do soutěže pomocí pole procházet v části „nahraj svoji fotku“. Fotografie v elektronické podobě budou přijímány ve formátu jpg o velikosti maximálně 5 MB; minimální povolený rozměr fotografie je 640x480 px.
  3. Každý Soutěžící smí zaslat pouze jednu fotografii do každého soutěžního kola.
  4. Organizátor je oprávněn vyřadit ze soutěže zaslané fotografie, které:
   1. budou obsahovat prvky násilí či erotické prvky v rozsahu překračujícím přípustnou míru nebo míru vhodnou pro zamýšlený účel užití fotografie;
   2. budou porušovat či by mohly porušovat práva třetích osob či budou obsahovat prvky, jejichž užití anebo šíření by porušovalo práva třetích osob;
   3. nebudou zaslány předepsaným způsobem;
   4. neodpovídají tématu zadání pro vyhlášené soutěžní kolo;
   5. z metadat fotografie nebude patrné, jakým přístrojem a kdy byla fotografie pořízena (Exif);
   6. byly použity v aktuálním nebo v některém z předchozích kol Fotosoutěže, a to stejné nebo velmi podobné;
   7. v průběhu aktuálního kola již byly vloženy jiným uživatelem;
   8. jsou viditelně graficky upravené, pokud nebylo požadováno přímo v zadání soutěže (vložený text, rámeček, kulaté rohy, jiná viditelná úprava);
   9. mají zobrazen čas nebo místo pořízení, pokud nebylo požadováno přímo v zadání soutěže;
   10. byly pořízeny před zveřejněním zadání soutěže (rozhodující je datum pořízení dle Exif), pokud v zadání soutěže není uvedeno jinak.
  5. Organizátor je oprávněn před vyhodnocením kola vyřadit i fotografie, které již byly v průběhu tohoto kola zveřejněny.
  6. Zasláním fotografie do soutěže Soutěžící potvrzuje, že je autorem dodané fotografie a že tato fotografie je původní.
  7. Došlé snímky budou po schválení od Zajišťovatele Portálu vystaveny na fotogalerii a Spotřebitelé budou o vítězném snímku rozhodovat v hlasování ode dne vyhlášení do dne ukončení. Průběžné výsledky se během soutěžního kola nezveřejňují.
  8. Každý Spotřebitel má v průběhu soutěžního kola k dispozici pět hlasů; hlas, který Spotřebitel přidělil některé z fotografií, může Spotřebitel v průběhu soutěžního kola této fotografii zase odebrat a přidělit fotografii jiné.
  9. Mechanizmus hlasování nebude umožňovat přiřadit hlas vlastní fotografii. Snímky s nejvyšším počtem hlasů se umístí na hodnocených pozicích. Při shodném počtu hlasů rozhoduje o pořadí dřívější čas vložení fotografie do soutěže. Vítěznou fotografii na prvním, druhém a třetím místě vybere Organizátor soutěží z fotografií, které se umístily na hodnocených pozicích.
  10. Fotografie v jakékoliv podobě nebudou Soutěžícím vraceny.
  11. Pokud fotografie zaslaná soutěžícím splňuje všechny náležitosti, bude zveřejněna v průběhu následujícího pracovního dne.

VI. Pravidla soutěže Špión

 1. Základní popis soutěže
  1. Ve zvoleném termínu budou zveřejněny GPS souřadnice zobrazující určité místo, které bude Soutěžícímu určovat okruh hledání.
  2. Vítězem se stane ten, který pomocí Street View na google mapách co nejrychleji zodpoví soutěžní otázku.
  3. Jako nápověda a rozhodující důkaz o správné odpovědi bude zveřejněna maximální vzdálenost hledaného místa od výchozích souřadnic a textové indicie, které více specifikují hledaný objekt.
 2. Obecná ustanovení
  1. Soutěžícím se stává každý, kdo zašle odpověď na zadanou otázku v řádném termínu, který vyhlásí organizátor soutěže.
  2. Výhercem se stane Soutěžící, který jako první odešle správnou odpověď na zadanou soutěžní otázku.
  3. Podle pořadí došlých odpovědí bude sestaven i následný žebříček ostatních Soutěžících.
  4. Do soutěže nebudou zařazeny odpovědi zaslané mimo dobu konání soutěže nebo ty, které nebyly provedeny na základě řádné registrace, či které svým obsahem neodpovídají zadané soutěžní otázce. Organizátor soutěží si vyhrazuje právo ze soutěže odstranit i bez uvedení důvodu jakékoliv odpovědi Soutěžících, které neodpovídají podmínkám soutěže.

VII. Pravidla Videosoutěže

 1. Základní popis soutěže
  1. Soutěžící posílají prostřednictvím webového formuláře originální videa na aktuální téma a zároveň podle svých osobních preferencí spolurozhodují o vítězném snímku.
 2. Obecná ustanovení
  1. Soutěžícím se stává každý, kdo zašle níže stanoveným způsobem videozáznam na dané téma.
  2. Videozáznamy budou nahrávány do soutěže pomocí pole procházet v části „nahraj svoje video“. Videozáznamy v elektronické podobě budou přijímány ve formátech: *.avi; *.mov; *.wmv, *.mpeg, *.mp4; minimální délka videozáznamu je 10 sekund, maximální délka 90 sekund; doporučená maximální velikost nahrávaného souboru je 250 MB
  3. Každý Soutěžící smí zaslat pouze jeden videozáznam do každého soutěžního kola.
  4. Organizátor je oprávněn vyřadit ze soutěže zaslané videozáznamy, které:
   1. budou obsahovat prvky násilí či erotické prvky v rozsahu překračujícím přípustnou míru nebo míru vhodnou pro zamýšlený účel užití videa;
   2. budou porušovat či by mohly porušovat práva třetích osob či budou obsahovat prvky, jejichž užití anebo šíření by porušovalo práva třetích osob;
   3. nebudou zaslány předepsaným způsobem;
   4. neodpovídají tématu zadání pro vyhlášené soutěžní kolo;
   5. byly použity v aktuálním nebo v některém z předchozích kol Videosoutěže, a to stejné nebo velmi podobné;
   6. v průběhu aktuálního kola již byly vloženy jiným uživatelem.
  5. Organizátor je oprávněn před vyhodnocením kola vyřadit i videozáznamy, které již byly v průběhu tohoto kola zveřejněny.
  6. Zasláním videozáznamu do soutěže Soutěžící potvrzuje, že je autorem dodaného videa a že tento videozáznam je původní.
  7. Došlé videozáznamy budou po schválení od Zajišťovatele Portálu vystaveny a Spotřebitelé budou o vítězných snímcích rozhodovat v hlasování ode dne vyhlášení do dne ukončení. Průběžné výsledky se během soutěžního kola nezveřejňují.
  8. Každý Spotřebitel má v průběhu soutěžního kola k dispozici pět hlasů; hlas, který Spotřebitel přidělil některému z videozáznamů, může Spotřebitel v průběhu soutěžního kola tomuto videu zase odebrat a přidělit jinému snímku.
  9. Mechanizmus hlasování nebude umožňovat přiřadit hlas vlastnímu videozáznamu. Snímky s nejvyšším počtem hlasů se umístí na hodnocených pozicích. Při shodném počtu hlasů rozhoduje o pořadí dřívější čas vložení videa do soutěže. Vítězný videozáznam na prvním, druhém a třetím místě vybere Organizátor soutěží ze snímků, které se umístily na hodnocených pozicích.
  10. Videozáznamy v jakékoliv podobě nebudou Soutěžícím vráceny.
  11. Pokud videozáznam zaslaný soutěžícím splňuje všechny náležitosti, bude zveřejněn nejpozději v průběhu druhého následujícího pracovního dne.

Použil jsi nepovolené znaky. Můžeš používat běžné znaky jako jsou písmena, číslice, mezery, čárky a tečky.